RETURN

"Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów"; Kraków, grudzień 2018

 • organizer: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • published:
 • actualised:
 • branches: ,
 • place: Kraków, Poland

type of event: workshops

range of the event: country event

address: -

town: Kraków

country: Poland

Start the event: 2018-12-12

End of the event: 2018-12-13


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego  wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Cel szkolenia:

Zakres szkolenia obejmuje nowelizację KPA obowiązującą od 1 czerwca 2017r.

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał następujące 

 • wiadomości:
  • znowelizowanych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego,
  • konsekwencjach nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej,
  • zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń stosowanych w administracji publicznej;
 • umiejętności:
  • prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowych instytucji i rozwiązań kodeksowych;
  • prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów zgodnie z nowymi wymaganiami;
  • rozróżniania spraw, w których Kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany, od spraw, których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego;
  • poprawnej interpretacji nowych przepisów proceduralnych stosowanych w administracji publicznej. 

Korzyści dla użytkowników:

 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Analiza zagadnienia doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób sporządzić decyzję administracyjną z uwzględnieniem specyfiki decyzji administracyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne. 

 • Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji. 
 • Pojęcie sprawy administracyjnej. 
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych).
 • Pojęcie interesu w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
 • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 • Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
 • Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.
 • Strona postępowania administracyjnego. Przedstawiciel i pełnomocnik strony.
 • Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego. 

 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
 • Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Braki istotne i nieistotne pism.

3. Postępowanie przed organem I instancji.

 • Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
 • Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
 • Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
 • Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 • Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi.
 • Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.
 • Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Nowe elementy postępowania dowodowego. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem. Posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – nowe zasady postępowania dowodowego.
 • Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
 • Mediacja – nowa instytucja w kodeksie. Mediator i jego zadania. Stosowanie mediacji w toczących się już postępowaniach. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
 • Postępowanie uproszczone – przypadki i zasady stosowania nowego rodzaju postępowania.
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne. 
 • Koszty postępowania – uregulowania uwzględniające nowe instytucje kodeksowe.

4. Akta sprawy – pisemny charakter postępowania. 

 • Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
 • Podpis i parafka w postępowaniu administracyjnym.
 • Uprawnienia strony i organu względem akt sprawy.
 • Wgląd w akta sprawy – charakter czynności.
 • Czynności organu w ramach udostępniania akt sprawy.
 • Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
 • Uprawnienia stron i innych podmiotów.
 • Opłaty za sporządzanie kopii.
 • Udostępnianie akt sprawy a ustawy o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej. 
 • Metryka sprawy - praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

5. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu po nowelizacji.

 • Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia. Decyzja prawomocna. 
 • Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne.
 • Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania na nowych zasadach.
 • Milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu. Wyłączenia dotyczące milczącego załatwienia sprawy. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

6. Postępowanie odwoławcze na nowych zasadach.

 • Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
 • Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Decyzje formalne i merytoryczne.
 • Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy.
 • Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

7. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.

 • Konsekwencje uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
 • Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
 • Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

8. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu.
9. Zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej – nowe wyzwanie dla urzędników. Przekazywanie informacji – komu, kiedy i w jakim trybie?
10. Zasady stosowania dotychczasowych przepisów kpa (sprzed nowelizacji). 

The program of this event is not currently available

organizer name: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

address: ul. Libelta 1a/2

town: 61-706 Poznań

country: Poland