RETURN

"PRZYRODOZNAWSTWO - FILOZOFIA - TEOLOGIA OBSZARY I PERSPEKTYWY DIALOGU"

  • organizer: Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • published:
  • actualised:
  • branches:
  • place: 01-938 Warszawa, Poland

type of event: conference

range of the event: international event

address: ul. Wóycickiego 1/3

town: 01-938 Warszawa

country: Poland

place: Auditorium Maximum

Start the event: 2019-10-15

End of the event: 2019-10-16

Other terms related to the event

2019-07-15 - Zgłoszenia i nadsyłanie abstraktów wystąpień
2019-07-31 - Informacja o akceptacji zgłoszenia
2019-09-15 - Dokonanie opłaty konferencyjnej

Problematyka wzajemnych relacji zachodzących między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią jest wciąż szeroko dyskutowana w środowiskach naukowych i nadal wywołuje wiele kontrowersji oraz nieporozumień. Jednocześnie spora część przedstawicieli wymienionych dziedzin skłania się ku poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dialogu służącego budowaniu spójnej wizji świata. Polskie doświadczenie wspomnianego dialogu wydaje się jeszcze nadal zbyt skromne, choć w ostatnim czasie nabiera dynamiki. Organizatorzy międzynarodowej konferencji „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu” pragną stworzyć jeszcze jedną możliwość spotkania się przyrodników, filozofów i teologów w celu przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy z zakresu reprezentowanych przez nich dziedzin i relacji istniejących między nimi oraz wytyczenia perspektyw dalszego dialogu.

Okazją do podjęcia wspomnianych zagadnień jest przypadająca 13 października 2019 roku 20. rocznica śmierci ks. prof. dra hab. Kazimierza Kloskowskiego, wykładowcy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (dawniej ATK) - zob. Kazimierz Kloskowski (1953-1999) - patron konferencji. Działalność naukowo-badawcza Księdza Profesora wpisała się na trwałe w polskie doświadczenie współpracy między uczonymi reprezentującymi różne dziedziny poznania.

Zaproponowana konferencja ma z założenia charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie do udziału w niej kierujemy zarówno do przedstawicieli nauk przyrodniczych, jak i filozoficznych oraz teologicznych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich, którym nieobce są zmagania związane z wypracowywaniem współczesnego obrazu świata, a treści zaprezentowane podczas spotkania staną się interesującym wkładem do ogólnoświatowego nurtu badań nad możliwościami współpracy między przyrodnikami, filozofami i teologami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

The program of this event is not currently available

organizer name: Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

address: ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23, pok. 211

town: 01-938 Warszawa

country: Poland