RETURN

"Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym, naciski na oś, ważenie i pomiary pojazdów", Warszawa, 11.2019

 • organizer: ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
 • published:
 • actualised:
 • branches:
 • place: Warszawa, Poland

type of event: training

range of the event: country event

address: ul. Muranowska 2

town: Warszawa

country: Poland

place: Hotel Ibis Stare Miasto

Start the event: 2019-11-12

End of the event: 2019-11-12


CELE SZKOLENIA

 • wskazanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem,
 • zapoznanie uczestników z system zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,
 • przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewoźników, załadowców, nadawców,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami,
 • zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez nadawców i załadowców.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę,
 • uzyskają wiedzę niezbędną do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniamipowstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
 • posiądą umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,,
 • uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretację przepisów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenia skierowane jest do: 

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
 • zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,  
 • dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych,
 • kierowców realizujących przewozy nienormatywne oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

CERTYFIKATY

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

METODOLOGIA

Wykład, warsztat, dyskusja, konsultacje.

Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płytę CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.

Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez e-mail) .

TRENER

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. 
Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów. 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 • Struktura unijnych i polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
 • Podstawowe definicje.
 • Pojęcie przewozu normatywnego i nienormatywnego.
 • Obowiązujące w tym zakresie normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.

2. ZMIANY W PRZEPISACH.

 • Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

3. PRZYKŁADY PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.

 • Prezentacja różnych rodzajów przewozów nienormatywnych i omówienie przekroczeń normatywnych.

4. POJAZDY NIENORMATYWNE.

 • Definicja pojazdu nienormatywnego.
 • Odstępstwa konstrukcji pojazdu nienormatywnego od warunków technicznych.

5. DOKUMENTY

 • Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego.
 • Rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych.
 • Ograniczenia w przejazdach narzucane przez organ wydający zezwolenie.

6. ORGANIZACJA PRZEWOZU NIENORMATYWNEGO.

 • Omówienie procesu organizacji ładunku nienormatywnego.
 • Czynności poprzedzające proces przewozowy, a w tym rozpoznanie zadania, dobór środka transportu, ustalenie trasy przewozu, dobór zezwolenia na przewóz, dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii za- i wyładunku, dobór mocowań i zabezpieczeń.
 • Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo-odbiorcze po załadunku.
 • Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 • Przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania.

7. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.

 • Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów kombinowanych.
 • Omówienie przykładów kontroli.
 • Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.

9. PODSUMOWANIE. DYSKUSJA, PYTANIA I ODPOWIEDZI.

DODATKOWO

 • Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).
The program of this event is not currently available

organizer name: ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

address: ul. Augustyna Locciego 26

town: 02-928 Warszawa

country: Poland