Regulamin portalu GLOBSCIENCE


§ 1 Informacje ogólne
 1. Właścicielem portalu www.globscience.com jest GLOBSCIENCE Sp. z o.o. ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce, KRS 0000403353, REGON 260599030, NIP 9591945977, e-mail: office@globscience.com.
 2. Portal kierowany jest do naukowców oraz jednostek naukowych, a także podmiotów komercyjnych zainteresowanych współpracą lub świadczeniem usług takim naukowcom.
 3. Celem portalu jest zacieśnianie współpracy między środowiskiem naukowym i światem biznesu.
 4. Użytkownikami portalu są osoby fizyczne działające we własnym imieniu albo reprezentujące podmioty komercyjne, instytucje naukowe lub badawcze, które zarejestrują się w portalu.
 5. W imieniu właściciela, portalem administrują wyznaczeni przez niego Administratorzy.
 6. Językiem źródłowym portalu (jego funkcjonalności, regulaminu oraz innych treści) jest język polski.


§ 2 Wymagania sprzętowe i systemowe portalu

Do korzystania z portalu www.globscience.com, w tym do rejestracji w portalu, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer (10+), Google Chrome (35+), Mozilla Firefox (31+), Opera (34+), Safari (7+);

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§ 3 Zawarcie umowy i rozpoczęcie świadczenia usług
 1. Rejestrując się w portalu Użytkownik zawiera z GLOBSCIENCE Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług. Rejestracja jest bezpłatna. Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu. 
 2. Portal rozpoczyna świadczenie usług po otrzymaniu zgody od użytkownika. Zgoda wyrażana jest poprzez aktywację konta za pośrednictwem linku aktywacyjnego, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy rejestracji oraz przez pierwsze logowanie się portalu. 
§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu wraz z pouczeniem o prawie do odstąpienia znajduje się załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik wysyła oświadczenie, z informacją o odstąpieniu od umowy (np. wysyłając wiadomość na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@globscience.com lub pisemnie, wysyłając pismo na adres GLOBSCIENCE Sp. z o.o.). Użytkownik może skorzystać z dostarczonego mu wzoru lub złożyć własne oświadczenie, o jednoznacznej treści. 
 3. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 


§ 5 Użytkownicy
 1. Rejestrując się Użytkownik wybiera jedną z kategorii użytkowników, wybór kategorii użytkownika wpływa na funkcjonalności oferowane przez portal danemu Użytkownikowi: 
- naukowiec – jeśli za pomocą portalu Użytkownik chce promować swoją działalność naukowo-badawczą,

- firma – jeśli za pomocą portalu Użytkownik chce promować towary bądź profesjonalne usługi swojej firmy.
 1. Dana osoba może się zarejestrować na portalu dwukrotnie pod tym różnym adresem e-mail raz wybierając kategorię naukowiec, a raz kategorię firma. Wtedy ma dostęp do funkcjonalności dostępnych dla dwóch kategorii użytkowników.
 2. Użytkownicy nie powinni tworzyć kont w danej kategorii (naukowiec/firma) z użyciem więcej niż jednego adresu e-mail. Dublujące się konta będą systematycznie usuwane przez Administratorów. 
 3. Dana instytucja lub podmiot komercyjny może być reprezentowany w portalu przez więcej niż jednego użytkownika. W takim przypadku kolejne rejestrujące się osoby powinny wybrać z rozwijanej listy tę samą nazwę instytucji lub podmiotu komercyjnego oraz podać ten sam numer NIP.
 4. Rejestrując się Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Podawanie się za inne osoby, podawanie cudzych danych, dokonywanie rejestracji w imieniu innej osoby fizycznej jest zabronione. Konta takich Użytkowników będą usuwane przez Administratorów.
 5. Osoby niezarejestrowane jako użytkownicy lub aktualnie niezalogowane nie mają dostępu do wszystkich treści i usług oferowanych przez portal.
 6. Portal nie wprowadza rozróżnienia użytkowników w zależności od kraju, z jakiego pochodzą.


§ 6 Usługi świadczone przez portal
 1. Zarejestrowani Użytkownicy będący zarówno naukowcami, jaki i firmami mają możliwość skorzystania z usług bezpłatnych, zgodnych z celami portalu, takich jak np. możliwość stworzenia pełnego CV naukowego dostępnego dla innych użytkowników portalu, prezentacja firmy i jej produktów, czy możliwość doprecyzowania zainteresowań naukowych, subskrypcji newslettera portalu z określonych dziedzin, wyrażenie zgody na recenzowanie artykułów przesyłanych na portal przez innych naukowców. Bezpłatne usługi dla naukowców oraz dla firm, mogą się od siebie różnić. 
 2. Zarejestrowani jako „firma” użytkownicy portalu mają ponadto możliwość korzystania z dodatkowych, płatnych usług. Korzystanie z usług płatnych wymaga zawarcia odrębnej umowy, której warunki są każdorazowo uzgadniane z Użytkownikiem. Zamówienie płatnych usług dokonywane jest poprzez wybór usługi w portalu. Każdorazowo, przed zamówieniem płatnej usług, użytkownik otrzyma informację o warunkach skorzystania z niej oraz o obowiązku zapłaty. Po dokonaniu zamówienia otrzyma również potwierdzenie zawarcia umowy na płatną usługę na wskazany przez siebie adres e-mail wraz z numerem zamówienia oraz informacjami dotyczącymi płatności.
 3. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o.o. zobowiązuje się do bieżącej obsługi informatycznej i administracyjnej portalu za pośrednictwem Administratorów. 
 4. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do aktualizację technologii wykorzystywanych przez portal. Użytkownicy zostaną o tym wcześniej powiadomieni.
 5. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do poszerzania portalu o kolejne funkcjonalności i inne treści przydatne użytkownikom, starając się uwzględnić uwagi użytkowników. Użytkownicy zostaną wcześniej powiadomieni o planowanych zmianach.
 6. Bezpłatne treści w portalu mogą być oglądane i czytane bez limitu. 
 7. W przypadku cytowania treści słownych lub graficznych opublikowanych na portalu osoba posługująca się nimi zobowiązana jest do podania źródła w następujący sposób: autor/autorzy "tytuł", globscience.com.
 8. Dozwolone jest tworzenie kopii treści umieszczonych na portalu na własny użytek bez ograniczeń.


§ 7 Publikacje w portalu
 1. Zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji na portalu nie jest możliwe bez zaakceptowania poniższego oświadczenia dotyczącego praw autorskich: 
- w przypadku jednego autora oświadczenie brzmi: 

Oświadczam, że poniższy artykuł, zwany dalej utworem, został stworzony przeze mnie samodzielnie i przysługują mi do niego prawa autorskie, które nie są ograniczone, jak również, że utwór nie był przeze mnie dotychczas publikowany, ani przesłany do recenzji w całości lub w części.

Wyrażam zgodę na publikację utworu przez firmę GLOBSCIENCE Sp. z o. o., zwaną dalej Wydawcą.

Z chwilą przekazania utworu Wydawcy udzielam Wydawcy bez ograniczeń terytorialnych, na cały czas trwania ochrony praw autorskich nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;

- wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy; 

- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).


- w przypadku wielu autorów oświadczenie brzmi: 


Oświadczam, że poniższy artykuł, zwany danej utworem, został stworzony we współautorstwie i posiadam zgodę współautorów na udzielenie licencji na utwór, jak również, że utwór nie był dotychczas publikowany, ani przesłany do recenzji w całości lub w części.

W imieniu wszystkich jego autorów wyrażam zgodę na publikację utworu przez firmę GLOBSCIENCE Sp. z o. o., zwaną dalej Wydawcą.

W imieniu wszystkich autorów z chwilą przekazania utworu Wydawcy udzielam Wydawcy bez ograniczeń terytorialnych, na cały czas trwania ochrony praw autorskich nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;

- wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy; 

- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).

 1. Przesłanie materiałów na wydarzenia organizowane za pośrednictwem portalu nie jest możliwe bez zaakceptowania poniższego oświadczenia dotyczącego praw autorskich: 
- w przypadku jednego autora oświadczenie brzmi: 

Oświadczam, że poniższy dokument, zwany dalej utworem, został stworzony przeze mnie samodzielnie i przysługują mi do niego prawa autorskie, które nie są ograniczone, jak również, że utwór nie był przeze mnie dotychczas publikowany, przesłany do recenzji, ani prezentowany na innym podobnym do tego wydarzeniu w całości lub w części.

Wyrażam zgodę na publikację utworu przez firmę GLOBSCIENCE Sp. z o. o., zwaną dalej Wydawcą.

Z chwilą przekazania utworu Wydawcy udzielam Wydawcy bez ograniczeń terytorialnych, na cały czas trwania ochrony praw autorskich nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;

- wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy; 

- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).


- w przypadku wielu autorów oświadczenie brzmi: 


Oświadczam, że poniższy dokument, zwany danej utworem, został stworzony we współautorstwie i posiadam zgodę współautorów na udzielenie licencji na utwór, jak również, że utwór nie był dotychczas publikowany, przesłany do recenzji, ani prezentowany na innym podobnym do tego wydarzeniu w całości lub w części.

W imieniu wszystkich jego autorów wyrażam zgodę na publikację utworu przez firmę GLOBSCIENCE Sp. z o. o., zwaną dalej Wydawcą.

W imieniu wszystkich autorów z chwilą przekazania utworu Wydawcy udzielam Wydawcy bez ograniczeń terytorialnych, na cały czas trwania ochrony praw autorskich nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy (w tym w tłumaczeniu na inne języki) w znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy technikach: drukiem w dowolnej formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną, za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficznej, oraz wprowadzania egzemplarzy do obrotu;

- wprowadzanie do sieci komputerowej Wydawcy; 

- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).§ 8 Dane osobowe

1.    GLOBSCIENCE Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Szczegółowe informacje o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną znajdują można uzyskać pod adresem office@globscience.com.

2.    Rejestrując się użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, a także dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w przypadku konta firmy także nazwy swojej firmy i jej numeru NIP przez przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o. w celu korzystania z usług portalu GLOBSCIENCE, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o. przetwarza te dane do celów związanych z dokumentacją i obsługą portalu GLOBSCIENCE. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o. zapewnia użytkownikom prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.    Brak zgody na przetwarzanie danych oznacza, że dana osoba nie chce być użytkownikiem portalu. 

4.    Chcąc otrzymywać bezpośrednio i szybko informacje o ogólnodostępnych nowościach na portalu GLOBSCIENCE, użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail lub/i numer telefonu) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o przetwarza te dane w celu świadczenia dodatkowych usług informacyjnych i reklamowych oferowanych przez portal oraz do celów obsługi tej usługi. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o. zapewnia użytkownikom prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.    Dany użytkownik, chcąc otrzymywać dotyczące siebie informacje (na temat odpowiedzi na swoje ogłoszenia, swoich artykułów wysłanych do publikacji itd.) z portalu GLOBSCIENCE, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail lub/i numer telefonu) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach 25-553, przy ulicy Klonowej 55 przetwarza te dane w celu świadczenia dodatkowych usług informacyjnych i reklamowych oferowanych przez portal oraz do celów obsługi tej usługi. Przedsiębiorstwo GLOBSCIENCE Sp. z o. o. zapewnia użytkownikom prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.    Niektóre z usług świadczonych przez portal, mogą wymagać podania innych niż wymienione w pkt 1 – 4 danych osobowych. Przed zamówieniem usługi, do której świadczenia niezbędne jest podobanie dodatkowych danych osobowych, Użytkownik zostanie poinformowany o zakresie tych danych. W przypadku, gdy dane osobowe przekraczają zakres danych niezbędnych do świadczenia danej usługi, Użytkownik każdorazowo będzie informowany o celu przetwarzania takich danych (np. cele statystyczne, personalizacja reklam, dostosowanie oferty portalu do Użytkownika), jak również o dobrowolności wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

5.    Użytkownik organizujący wydarzenie za pośrednictwem portalu jest zobowiązany do spełniania we własnym zakresie wymogów z tytułu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i jest traktowany przez GLOBSCIENCE Sp. z. o. o. jako współadministrator danych osób zapisujących się za pośrednictwem portalu na jego wydarzenie.

6.      Użytkownik zbierający zapytania ofertowe za pośrednictwem portalu jest zobowiązany do spełniania we własnym zakresie wymogów z tytułu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i jest traktowany przez GLOBSCIENCE Sp. z. o. o. jako współadministrator danych osób składających oferty za pośrednictwem portalu.

7.    W związku z zapisami § 8 punkty 5 i 6 w przypadku wniosku użytkownika o usunięcie jego danych, GLOBSCIENCE Sp. z o. o. usuwa takie dane z portalu, ale nie z kont osób będących współadministratorami danych wnioskującego użytkownika – organizujących wydarzenia lub zbierających zapytania, w które ten użytkownik był zaangażowany.

8.       Dane użytkowników będących autorami lub współautorami publikacji umieszczonych w portalu widniejące w tych publikacjach nie będą usuwane na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą. 

9.       Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres funkcjonowania portalu, chyba, że danych użytkownik skorzysta z przysługujących mu, wymienionych wyżej praw.

 

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Użytkownicy portalu mogą w każdej chwili złożyć reklamacje dotyczące niesprawnych funkcjonalności portalu lub innych usterek utrudniających korzystanie z usług oferowanych przez portal, wysyłając wiadomość na adres: reklamacje@globscience.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej wpływu, a potwierdzone usterki zostaną usunięte. 
 2. W przypadku, gdy w wyniku nieprawidłowego działania portalu, Użytkownik nie może właściwie korzystać z usług płatnych, użytkownik może według swojego wyboru: 
- otrzymać zwrot opłaty za usługę, a w przypadku usług świadczonych przez czas oznaczony – zwrot opłaty za okres, w którym korzystanie z danej usługi nie było możliwe; 

- żądać ponownego udostępnienia usługi bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub przedłużenia terminu obowiązywania umowy o odpłatne usługi świadczone przez czas oznaczony o okres, w którym wystąpiły nieprawidłowości uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z kupionej usługi.
 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawarcia niniejszej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214);

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a GLOBSCIENCE Sp. z.o.o. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których dane teleadresowe znajdują się pod następującym adresem https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

4. Użytkownik będący konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy Użytkownikiem, a GLOBSCIENCE Sp. z o.o., u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

§ 10 Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług zawierana na podstawie niniejszego regulaminu, zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik, korzystający z bezpłatnych usług portalu, może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@globscience.com. W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail – login do niniejszego Portalu. W razie wątpliwości, GLOBSCIENCE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy wypowiedzenie pochodzi od uprawnionej osoby, tj. od Użytkownika.
 2. Użytkownik, który zawarł dodatkowe umowy na korzystanie z usług płatnych, może wypowiedzieć umowę o daną usługę płatną, na warunkach w niej określonych. 
 3. Portal zobowiązuje się usunąć konto użytkownika oraz wprowadzone przez niego do portalu treści, niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia.
§ 11 Usługi reklamowe
 1. Portal Glosbscience świadczy podmiotom komercyjnym usługi reklamowe. 
 2. Reklama na portalu może mieć postać:
- pozycjonowania informacji na stronie głównej oraz w Aktualnościach w poszczególnych zakładkach;

- pozycjonowania informacji w newsletterach o określonych filtrach;

- banerów na stronie głównej i w zakładkach; 

- lub inną, ustaloną przy zawieraniu umowy o świadczenie usług reklamowych.
 1. Korzystanie z usług reklamowych wymaga zawarcia odrębnej umowy. Podmiot zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług reklamowej, powinien skontaktować się z GLOBSCIENCE Sp. z o.o.
§ 12 Odpowiedzialność użytkowników
 1. Użytkownicy portalu zobowiązują się nie umieszczać na portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste lub dobre imię innych podmiotów. 
 2. GLOBSCIENCE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na portalu przez Użytkowników. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o zamieszczeniu przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste lub dobre imię, właściciel portalu zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wpisu. 
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych osób.
§ 13 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Poniższy regulamin oraz oferowane przez portal usługi mogą zostać zmienione przez GLOBSCIENCE Sp. z o.o. Użytkownicy otrzymają propozycję zmiany regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. 
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego a GLOBSCIENCE Sp. z o.o., rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. 
Załącznik 1 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu, zgodny z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: GLOBSCIENCE Sp. z o.o. ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce, KRS 0000403353, REGON 260599030, NIP 9591945977, e-mail: office@globscience.com . o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat: GLOBSCIENCE Sp. z o.o. ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce, KRS 0000403353, REGON 260599030, NIP 9591945977, e-mail: office@globscience.comJa/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)Data zawarcia umowy:Imię i nazwisko konsumenta(-ów):Adres konsumenta(-ów) – adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji :Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.